Vad är VOC förordningarna?

March 5

En flyktig organisk förening (VOC) definieras i allmänhet som en organisk förening som förångas eller förångas under normala förhållanden. VOC används allmänt i produkter såsom bränsle, råmaterial, och köldmedier. Trots sin popularitet, kan VOC ha negativa effekter på människors hälsa och kan orsaka skador på miljön. För tydlighetens skydd, har många länder etablerat VOC bestämmelser för att hantera frågor som utsläpp och avfallshantering.

Dessa regler tenderar att variera kraftigt från ett land till ett annat. En del av orsaken till detta är att varje nation har vanligen en egen reglerande definition. I USA, många av VOC regler fastställs av Environmental Protection Agency (EPA). Stater kan dock sätta sina egna definitioner och utveckla egna tilläggs VOC föreskrifter. Kalifornien har varit mycket aktiv i detta avseende, ofta sätta standarder som används av andra stater.

En typ av VOC föreskrifter finns gränser för hur mycket som kan användas i olika produkter, såsom färger och arkitektoniska beläggningar. Vissa VOC-gränsvärden faller under federala Clean Air Act på grund av deras potential att orsaka eller bidra till höga ozonnivåer som kränker de nationella luftkvalitetsnormer. Ozon är en miljöförorening som bidrar till smog.

Smog orsakas av VOC äventyrar inte bara människors hälsa, men den hotar också växtskydd. Det har visat sig att marknära ozon kan orsaka betydande skördeförluster och skador på skogarna. EPA genomfört tester och fann att arkitektoniska beläggningar var en stor bidragande orsak till denna typ av skador, och att det var därför viktigt att begränsa mängden utsläpp från denna källa.

VOC regler strävar också efter att skydda vattenförsörjningen. EPA uppskattar att en avsevärd mängd vatten i USA är kontaminerad med flyktiga organiska föreningar. Bensen, en komponent i bensin, är förknippad med anemi och leukemi. Hjärna, lever, och lungskada kan resultera från vinylklorid, som används som ett lösningsmedel. Kloroform, en biprodukt av vatten klorering, kan orsaka lever- och njurskador.

Eftersom den potentiella faran av att dricka VOC är så stor, har EPA ansett det nödvändigt att kontrollera sin koncentration i vatten. VOC föreskrifter om vatten inte kräver att vatten vara absolut rena. Snarare är vatten tillåtas att ha en maximal föroreningsnivå. Om vatten har koncentrationsnivåer under den standarden är det allmänt anses säkert att dricka. Människor uppmanas att vara särskilt försiktig om vattenförsörjning innehåller två VOC, men även om de båda är under den högsta tillåtna koncentrationen.

  • Smog orsakas av VOC äventyrar inte bara människors hälsa, men den hotar också växtskydd.
  • Förbränning av fossila bränslen ökar mark mängd ozonskapande flyktiga organiska ämnen (VOC).