Vad är Motor Load?

April 6

En motor är en anordning som omvandlar elektrisk energi till mekanisk energi för att verka på en mekanisk belastning. Belastningen på motorn på grund av att detta mekaniska aktivitet benämnes motorbelastningen. Rätt matchning motorbelastningen till motorn är viktigt för att förhindra skador på motorn eller ineffektiva och onödigt kostsam operation.

Motorer utföra sådana uppgifter som att flytta ett objekt från en plats till en annan, klippa det, ändra dess form, och så vidare. Anordningarna kan vara klassade i termer av flera faktorer, inklusive uteffekt, spänning, ström, och temperatur vid vilken de kan användas. Den effekt ibland nonchalant kallas Motora € s storlek. Denna bedömning utgör den tillåtna motorbelastning under ideala förhållanden. Typiskt är en motor vald så den aktuella motorbelastningen blir något mindre än den last kapacitet för att medge icke-ideala förhållanden.

Användning av en motor som är betydligt överdimensionerad i förhållande till motorbelastningen utgör onödiga kostnader både när det gäller den initiala kostnaden och den fortsatta driften av motorn. Å andra sidan kan en väsentligt överdimensionerad motor krävas när toppbelastningar som är betydligt större än typiska belastningar förväntas. Skador på en motor kan uppstå när den drivs under överdriven motorbelastning jämfört med dess märkkapacitet. När en motor fungerar svårare än det var avsett att, kan spillvärme genereras snabbare än det försvinner med tanke på de miljöförhållanden under vilka den verksamma. Detta resulterar i minskad motoreffektivitet, minskad livslängd, och eventuellt även motorn bränner ut.

Motorer kan utformas för kontinuerlig drift med nästan konstant belastning såsom drift av fläkt eller transportband. Sådana motorer är mer effektiva än de som är avsedda att hantera plötsligt införande av tunga laster. Motorer konstruerade för toppmotorbelastningar är mindre effektiva men kan krävas i inställningarna som innebär, till exempel, tunga laster lyfts med lyftdon eller andra icke-kontinuerliga belastningar. Sådana toppbelastningar måste redovisas när man väljer en lämplig motor.

Tillfällig överbelastning kan förklaras av en variabel som kallas servicefaktor en motor. Denna tjänst faktor representerar det belopp med vilket motorn kan överbelastas under annars ideala miljöförhållanden utan att upprätthålla betydande skada. Sådan överbelastning kan göras bara ibland och för en kort tid i varje instans utan påtagligt förkortar motorns livslängd. Det bör inte få förekomma i icke-ideala miljömässiga omständigheter som vid höga temperaturer eller med smutsiga motorytor.