Vad är kvantitativa metoder psykologi?

June 5

Psykologi kan föra tankarna till bilder av psykoanalys och drömtolkning, men många professionella psykologer föredrar mer empiriska metoder för att studera mänskligt beteende. Dessa yrkesgrupper bedriva forskning genom att designa experiment som samlar numeriska, kvantitativa, data. Forskare i kvantitativa metoder psykologi kan sedan använda statistisk analys av deras experiment data för att dra slutsatser om dess resultat.

Alla forskare samla in och analysera data. Denna information kan vara kvantitativ eller kvalitativ karaktär. Kvalitativa data kan inkludera intervjuer en psykolog kan utföra med ämnen, hans eller hennes anteckningar när observerar ett ämne beteende, eller fallstudier skrivna av andra forskare. Psykologer forskar med kvalitativa data att analysera information från alla dessa källor för anslutningar och mönster, sedan skriva uppsatser som anger deras iakttagelser, och lägga fram sina argument för att rättfärdiga sina slutsatser.

Andra psykologer arbetar med kvantitativa data. Använda siffror ger dem möjlighet att köra sina data via ekvationer och statistiska modeller som kan kvantifiera förekomsten och styrka, om eventuella mönster eller relationer forskarna kan hitta. Forskare som arbetar i kvantitativa metoder psykologi föredrar insamling och analys av numeriska data så att deras slutsatser kan matematiskt bevisat, i stället för att förlita sig på de argument som kvalitativa forskare använder för att rättfärdiga deras. Några av dessa psykologer tror att arbeta med kvantitativa metoder gör området psykologi mer empiriskt rigorös och förbättrar kvaliteten på sin akademiska forskningen.

Kvantitativa metoder psykologi kan samla in data för analys genom att undersöka saker som i sig är numerisk, eller genom att använda ett system för kodning kvantifiera objekt som är mer kvalitativ karaktär. Information som är inneboende kvantitativa kan innehålla uppgifter om sådant som den tid det tar ämnen att svara på en stimulans, eller antalet individer som väljer en viss svar på en fråga på en undersökning. Psykologer kan också koda beteenden i ämnen de observerar. Detta innebär att forskaren upprättandet breda definitioner av beteenden som han eller hon är intresserad, och tilldela ett nummer till var och en. Spela in en rad när psykologer observerar dess motsvarande beteende gör att dessa forskare att skapa kvantitativa data från kvalitativa observationer.

En av de vanligaste analystekniker i kvantitativa metoder psykologi är regressionsanalys. Forskaren delar sina data till en oberoende dataserier och en beroende dataserie. När denna data överförs genom en linjär regressionsmodell, får psykologen en uppsättning siffror som beskriver den utsträckning i vilken den oberoende dataserie påverkar den beroende dataserie. Om forskaren studerade effekten av en dags temperatur på beteende, då temperaturen skulle den oberoende variabeln och koden för beteendet skulle vara den beroende variabeln. Psykologer använder denna kvantitativa teknik skulle använda resultaten av regressionsanalys för att bestämma styrkan och giltigheten av den oberoende variabeln s påverkan på den beroende variabeln.

Regressionsanalys är populärt i kvantitativa metoder psykologi grund av dess förmåga att bestämma orsakssamband. Korrelationer kan bara berätta om det finns ett samband mellan två dataserier, inte vilken dataserier som orsakar förändringar i den andra. Till exempel kan ett starkt samband mellan temperatur och beteende inte matematiskt bevisa att temperaturen är vad som orsakar problemet. Regressionsanalys kan matematiskt bevisa att den oberoende variabeln är vad som påverkar den beroende variabeln, vilket gör det möjligt för forskare att använda dess resultat som bevis.