Vad är termodynamiska egenskaper?

March 30

Inom vetenskapen, termodynamiska egenskaper är egenskaper som används för att beskriva ett fysiskt system. De hänvisar till kvaliteter som värme, tryck och temperatur, som påverkar fenomen från jordens atmosfär till den räntenivå vid vilken kemiska reaktioner inträffar. Värmeutbyte mellan objekt sker nästan överallt i naturen och är mycket viktig för funktionen av modern teknik. Termodynamiska egenskaper mäter de olika faktorer som påverkar denna process mellan två eller fler objekt. Ingenjörer använda dessa för att designa bättre, effektivare maskiner.

Termodynamiska egenskaper hänvisar till de egenskaper som forskare och ingenjörer analyserar en viss region, som kallas ett fysiskt system, såsom en motor eller ett naturligt objekt. Återstående konstant genom ett system, saker som temperatur och tryck ger information om hur något använder energi och utför arbetet. Dessa egenskaper används för att avgöra frågor som hur mycket arbete en viss maskin kan utföra eller den mängd energi som behövs för att accelerera en kemisk reaktion i industrin. De kan användas för att kategorisera ett system som öppen eller stängd, beroende på om både materia och energi kan strömma in och ut ur den.

Värmen som måste sättas i ett system och det arbete som måste göras för att det i syfte att öka den interna energi alla är termodynamiska egenskaper. Energi kan överföras genom värme mellan objekt av olika temperaturer. Spontan värmeöverföring sker när värmen flyttar från en kropp med högre temperatur mot ett kallare objekt, medan det omvända rörelsen kräver arbete att göra. Fri energi är mätning av hur mycket av en termodynamisk systemets energi kan användas för att göra arbetet, medan entropi mäter mängden energi som förloras, slösat, eller på annat sätt oanvänd.

Termodynamisk temperatur är en viktig egenskap eftersom det tillåter forskare och ingenjörer att beräkna den absoluta temperaturen hos ett föremål. Det är ett mått på ett systems värmeförlust och absorption, som tillsammans representerar energiutbyte som sker i den. Eftersom termodynamiken är en gren av rör energiutbyte och konvertering vetenskap, är den här egenskapen viktigt att beskriva tillståndet hos ett system. Egenskaper som temperatur sägs vara intensiv eftersom de är oberoende av ett givet systemets storlek, till skillnad från volym eller tryck, som varierar med objektets storlek.

Ingenjörer och kemister använder termodynamiska egenskaper för att bygga motorer och planera kemiska reaktioner som maximerar en effektiv användning av värmeenergi. Termodynamiska principer upptäcktes delvis under den industriella revolutionen under strävan att göra effektivare maskiner, särskilt de i ångdrivna textilväxter. Denna tidiga tonvikt på tillämpad vetenskaplig användning av termodynamiska egenskaper har lett till många praktiska upptäckter. Ett exempel på denna information praktiska värde hittas i konstruktionen av värmeväxlare, såsom bil radiatorer, vilka förmedlar överföring av värmeenergi från ett objekt till ett annat.

  • Värmeväxlare överföra värme från ett objekt till ett annat.