Vad är en handling av Överlåtelse?

September 10

En handling av fortskaffningsmedel, även kallad en handling, är ett dokument som styrker äganderätten till fast egendom. Det krävs att överföra egendom från en person till en annan. För att vara giltig måste en gärning uppfylla vissa rättsliga konventioner som krävs av den fastighetsrätt i tillämplig jurisdiktion. Lagen skulle dock innebära en gärning som ska undertecknas av köparen och säljaren av fastigheten inför vittnen eller en notarie, levereras, och registreras i det lokala fastighetsregistret för överföring av intresse för att vara giltigt.

Deeds är juridiska dokument. Vikten av det privata ägandet av egendom i jurisdiktioner med rättssystem bygger på engelsk sedvanerätt har gjort dådet till ett oumbärligt instrument för att bevisa vem som har äganderätten till ett skifte. En handling av överlåtelse fungerar ungefär som ett kontrakt, i att formen av instrumentet avgör om det är giltigt och juridiskt bindande. Alla som använder en handling för att överföra egendom till en annan person måste följa lämpliga rättsliga åtgärder och hantverk dådet att uppfylla alla krav enligt lagen i syfte att säkerställa giltigheten av överföringen.

En handling av transport kan vara handskriven eller maskinskriven, skapade ad hoc eller av en specialist, men i samtliga fall gärningen måste följa vissa traditionella formaliteter. Dokumentet måste använda ordet dådet i titeln, och det måste framgå att den förmedlar ett visst intresse för fastigheten. Varje person överför egendom måste ha laglig rätt att göra det, och den som får det ska vara juridiskt kompetent. Varje parti måste underteckna dokumentet, inte nödvändigtvis på samma gång, och varje signatur måste bevittnas och attesterad. Gärningen skall levereras till den mottagande parten, accepterade, och i vissa jurisdiktioner, inspelad med den lokala fastighetsregistret för att uppfylla avtals kravet på ömsesidig samtycke.

Normalt kan en gärning innehålla ett antal specifika garantier och förbund som definierar vad som överförs från en part till en annan. De villkor som kan läggas till en handling kan variera beroende på jurisdiktion. En handling av transport som utger sig för att överföra bara vad ägaren faktiskt äger, utan några garantier för titel, kallas en AVSÄGA SIG SINA RÄTTIGHETER gärning, medan en handling där ägaren gör specifika representationer att äganderätten till fastigheten är klart brukar kallas en generell garanti gärning. Förbunden som ingår i en handling begränsa de löften som ägaren i något avseende och kan hantera ett obegränsat antal frågor som rör fastigheten.

  • En handling av transport måste attesterad.
  • En handling av fortskaffningsmedel, även kallad en handling, är ett dokument som styrker äganderätten till fast egendom.