Vad är ett slöseri Autoklav?

October 19

En avfalls autoklav är en enhet som behandlar avfallsmaterial för att döda patogena organismer. Sådana enheter kan uppnå full sterilisering när teknikern fungerar dem korrekt. De minskar också den totala volymen av sopor, vilket minskar utrymmeskrav för behållare för bortskaffande. Sjukhus och andra anläggningar som hanterar potentiellt skadliga ämnen kan använda en avfalls autoklav för att hantera sina behov på plats istället för att skeppa sopor till en annan plats för bearbetning och eventuell avyttring.

Enheten innehåller en stor kammare med en tätningsdörr. En tekniker kan ladda autoklav för hand eller genom att trycka kärror och brickor fyllda med avfall i springor. När autoklaven är full, kan teknikern slå på den. Det höjer trycket och värmen inuti kammaren och skapar ånga. Denna kombination dödar smittsamma organismer och kan helt sterilisera material som laddas ordentligt och utsattes för en cykel tillräckligt länge.

Den värme, ånga, och trycket inuti avfalls autoklav bryter också ner en del av innehållet, minska volymen av lasten. Vid slutet av avfalls autoklavcykeln, kan teknikern bort materialet och shredding eller kompakt det för bortskaffande. En avfallshanteringsföretag kan plocka upp material för transport till en lämplig plats förfogande. Behandlingen säkerställer att infektiösa organismer inte kommer att läcka ut i miljön, eftersom inget kommer att vara närvarande vid slutet av behandlingscykeln. Detta minskar risken för spridning av sjukdomen eller orsakar miljöproblem.

Vissa modeller har satsvis utformning. Teknikern laster och processer material i enskilda satser som kan variera i storlek, beroende på kapaciteten av kammaren. För industriell kontroll av avfall, kan detta inte vara tillräckligt, på grund av den stora mängd material som genereras. Istället kan en anläggning använder en kontinuerlig drift design. Denna design matar material genom att kontinuerligt sterilisera nytt material medan utstötning bearbetat material vid den andra änden.

Användning av en avfalls autoklav kräver regelbunden testning av avfall för att bekräfta att det är rent. Tekniker måste också lära sig att ladda enheten korrekt, så packa det för full eller underlåta att distribuera innehållet kan resultera i bristfällig sterilisering. Testkit tillåter tekniker att regelbundet samla in prover och kontrollera vanliga bakterier. Regulatorer som tjänstemän hälsoavdelning får regelbundet inspektera anläggningen och ta prover av sina egna i syfte att skydda hälsa och mänsklig säkerhet. Om de upptäcker kränkningar, kommer anläggningen att behöva rätta till dem och kan behöva sluta verksamheten tills problemet är löst.