Vilka är de olika typerna av ekonomiska utvecklingsindikatorer?

January 20

Ekonomisk utveckling kan inte likställas med den ekonomiska tillväxten, men tillväxt och utveckling är relaterade. Den ekonomiska utvecklingen är svårare att definiera och ett antal olika indikatorer för ekonomisk utveckling används. De som arbetar med utveckling faktorer avser befolkningens välfärd, så de är ofta subjektiva karaktär. FN: s utvecklingsprogram (UNDP) använder Human Development Index (HDI) för att mäta en befolkningens utbildning, hälsa och levnadsstandard. Andra indikatorer för ekonomisk utveckling ser på människors förmåga att tillgodose grundläggande behov och uppnå värdighet och frihet.

HDI undersöker tre målen för den ekonomiska utvecklingen och i vilken mån de har uppnåtts i respektive land. Indexet mäter hälsan genom att betrakta den förväntade livslängden vid födseln. Utbildning mäts via vuxen läskunniga och tillgången till primär, sekundär och tertiär utbildning, vilket framgår av skol inskrivning nivåer. Levnadsstandarden i ett land mäts genom capita bruttonationalprodukt (BNP) per, men detta omvandlas utifrån köpkraftsparitet (PPP) för att uppnå en mer realistisk jämförelse av köpkraften för konsumenter i olika länder.

HDI betraktas av UNDP som ett mått på landets folk och deras situation. UNDP analyserar också kriterier för mänsklig utveckling mellan olika grupper inom ett land, som producerar, exempelvis en könsrelaterad utvecklingsindex som ger en indikation på ojämlikhet mellan män och kvinnor. Genus egenmakt åtgärden (GEM) ser på möjligheten för kvinnor att delta i det politiska systemet och ekonomiska livet i ett land. Detta mäter egenmakt genom att titta på andelen kvinnor upptar ledande roller i det politiska systemet, näringslivet och yrken. Den anser också i vilken utsträckning kvinnor är en del av arbetsstyrkan och ser på deras andel av nationalinkomsten.

The Human Poverty Index (HPI) är bland de indikatorer för ekonomisk utveckling som syftar till att mäta hur mycket av en countryâ € s befolkning inte har möjlighet att uppnå en grundläggande nivå av hälsa och utbildning samt uppfylla grundläggande behov. De faktorer som beaktas är hur många människor i ett land dör före 40 års ålder, hur många vuxna är analfabeter, hur många människor har inte tillgång till rent vatten, och hur många barn är undernärda. Indexet uttrycks i procent, med en högre andel som anger en högre grad av fattigdom. Andra indikatorer för ekonomisk utveckling inkluderar spädbarnsdödligheten, mödradödligheten och inkomstskillnader, vilket mäts av Lorenz kurva eller Gini-koefficienten. Nivån på teknikanvändning i ett land mäts genom att titta på indikatorer såsom antalet internetanvändare per 1000 personer eller telefon fasta telefoner per 1000 personer.

  • Fattigdom och undernäring nivåer är viktiga indikatorer för ekonomisk utveckling.
  • Förenta Nationerna, som har sitt huvudkontor i New York, använder Human Development Index att fastställa en nations livskvalitet.