Vilka är de olika metoder för att effektivt ledarskap?

June 16

Effektivt ledarskap kräver en balans av olika kvaliteter och metoder som inspirerar anhängare att nå ett gemensamt mål. Det finns många olika teorier och modeller som rör ett effektivt ledarskap. Tidigare studier av ledarskap placerat en stor betoning på de egenskaper och kvaliteter av enskilda ledare, men nyare modeller har placerat en premie på metodik och utveckling av effektiva kommunikationsfärdigheter. De olika metoderna för effektivt ledarskap inkluderar fokus på målet, med fokus på gruppen, med fokus på individer och vara tillräckligt flexibel för att använda dessa fokusområden ensamt eller i kombination vid olika tidpunkter.

En tidig studie av Kurt Lewin fokuserar på ledarens beteende. Lewins modell introducerar tre olika metoder för ledarskap: auktoritär, delaktighet och fria tyglar. Lewin drar slutsatsen att effektiva ledare utnyttja alla tre metoder men gynnar en i de flesta situationer. Däremot mindre effektiva ledare kan bara använda en av dessa stilar.

En liknande teori om förvaltningen kallas situationsanpassat ledarskap, avlad av Paul Hersey och Ken Blanchard. Denna teori identifierar fyra metoder för effektivt ledarskap som kan tillämpas på olika situationer. Enligt den Situationsanpassat ledarskap, utfärdar en träffande ledare instruktioner och ignorerar feedback, fungerar en säljande ledare att övertyga anhängare av visdom ett givet beslut, arbetar en deltagande ledare att utveckla beslut tillsammans med anhängare, och en delegerande ledare tillåter anhängare att göra beslut och verkställa dem utan direkt vägledning. Teorin föreslår att en effektiv ledare måste kunna utnyttja alla dessa stilar baserade på behoven hos en viss grupp.

En annan studie av ledarskap av Robert Blake och Jane Mouton analyserar ledarskapet på två olika skalor: oro för människor och oro för produktion. Enligt chefsgallermodellen finns det fem olika ledarstilar på ett rutnät: "country club", "fattiga", "middle-of-the-road", "producera eller förgås" och "team" Denna modell antar att. den mest effektiva ledarskapsmetod, laget stil, prioriterar både för människor och produktion, vilket resulterar i en god arbetsmiljö.

Andra modeller lägga större vikt vid den process av ledarskap snarare än tekniker som används av den enskilde ledaren. John Adair funktionella ledarskapsmodell antyder att effektiva ledare arbetar för att möta behoven inom tre olika områden: laget, eller styra och förbättra gruppdiskussion; uppgiften, eller arbetar mot ett gemensamt mål; och individen, eller arbetar för att förbättra prestandan hos vissa medlemmar. Varje gruppmedlem kan delta i att stärka koncernens prestationer inom dessa tre områden, och effektivt ledarskap kräver att en individuell inriktning på dem alla.

En nyare modell, transformerande ledarskap, utvecklad av James Burns och Bernard Bass, fokuserar på gruppmedlemmar och deras utveckling. Enligt denna modell, inspirerar effektivt ledarskap anhängare inte bara att bidra till framgång för gruppen och uppgiften utan att växa individuellt, så småningom bli ledare själva. Transformational ledare handlar om både med utvecklingen av deras organisation och med de medlemmar som utgör den.

Det råder ingen konsensus om de individuella egenskaper som utgör en effektiv ledare eller de mest effektiva ledarstilar. Vissa ledarstilar kan fungera i vissa situationer eller med vissa personer men kommer att vara mindre framgångsrika i andra situationer eller med andra grupper. Ändå flera teorier om ledarskap och metodik ge insikt i olika metoder som används av effektiva ledare på en daglig basis.

  • Betona gruppdiskussioner och teamwork är en vanlig metod för ledarskap.
  • Effektiva ledare använder sig av en kombination av auktoritativ, delaktighet och fri-tyglar metoder.
  • En modern definition av ett effektivt ledarskap är en modell som uppmuntrar underordnade att bli ledare själva.
  • Effektiva ledare tar ofta kurser för att lära sig nya tekniker.