Vad är Electron konfiguration?

July 7

Elektronkonfiguration hänvisar ofta till arrangemanget av elektroner runt atomkärnan i sitt grundtillstånd, den stat där samtliga atomens elektroner existerar på lägsta möjliga energinivå. De olika energinivåer upptagna av elektronerna ofta kallas skal som omger atomkärnan. Varje skal betecknas med ett heltal, som börjar med 1. Ju högre antal skalet, desto större är dess avstånd från atomens kärna. Elektronerna i varje skal finns i regioner som kallas orbitaler eller subshells som betecknas s, p, d, och f.

Varje elektronskal kan upptas av högst 2n 2 elektroner, där "n" står för skalet nummer. Det första skalet, som är närmast kärnan, kommer därmed att innehålla endast två elektroner, den andra åtta, den tredje 18, och så vidare. Inom ett skal, kan varje orbital vara upptagen av högst två elektroner.

Varje skal innehåller samma typ av orbitaler hittades vid den föregående skal och en ny typ av omlopps samt. Det första skalet innehåller endast en S orbital, men det andra skalet innehåller en S orbital och tre p-orbitalerna; var och en av dessa p-orbitalerna rymmer två elektroner, så de kombinerade p-orbitalerna inom ett skal kan innehålla upp till sex elektroner. Den tredje skalet har en S orbital, tre p orbitaler och fem d-orbitaler. De sju f orbitaler inträffar först i den fjärde skalet, som också har en s orbital, tre p orbitaler och fem d-orbitaler. Orbitaler bortom f orbitaler finns men sällan diskuteras.

En elektronkonfiguration diagram visar i vilken ordning de orbitaler inom skalen fylls. Till exempel är konfigurationen elektronen för elementet natrium 1s 2 2s 2 2p 6 3s 1, vilket innebär att natrium s 11 elektroner finns i de första, andra och tredje elektronskal. De s orbitalerna hos det första och andra skalet innehåller vardera två elektroner, och den p-orbitalen hos det andra har sex elektroner. Den s orbital av den tredje skalet innehåller endast en elektron; dess tre p-orbitalerna och fem d-orbitaler är lediga.

När du skriver elektronkonfiguration notation, kan upphöjd på bokstav som anger en typ av omlopps aldrig vara högre än det maximala antalet elektroner som kan uppta den typen av orbital. De upphöjda för s, p, d och f kommer aldrig bli högre än 2, 6, 10 och 14, respektive.

Lägre energi skal och orbitaler fylls innan de med en högre energinivå. Detta betyder inte dock att man skal helt kommer att fyllas innan elektronerna börjar ockupera nästa skalet. En konfiguration Diagrammet visar att de 4s omlopps kommer att bebos innan 3d orbitaler. Detta händer eftersom eftersom antalet elektroner ökar, elektronerna interagerar med varandra och skapa förutsättningar där högre orbital är det lägsta energitillståndet för nästa elektron att ockupera.

Förståelse elektronkonfiguration är särskilt viktig för att studera kemi. Detta beror på kemiska reaktioner sker i allmänhet i valens eller yttre-skal elektroner. Konfiguration Elektronen i valensskalet ger viktig information om hur varje element reagerar med de andra.