Vad är ett servitut?

May 26

I fastigheter, är ett servitut något som ger någon rätt att använda mark som inte tillhör honom eller henne för ett set och specifikt syfte. Vanliga exempel är stolpar på privat mark och delade uppfarter. Beroende på hur ett servitut är inställd kan det integreras i dådet för en fastighet, vilket gör det permanent, eller det kan vara en tillfällig åtgärd som har ett utgångsdatum. I allmänhet måste användningen av marken inte vara i konflikt med hur den används av den lagliga ägaren.

Det finns många olika typer av servitut. Mest bryta ner i två kategorier: servitut tillhörande och servitut i brutto. I fallet med ett servitut tillhörande, är det en överenskommelse mellan två angränsande markägare som kan dra fördel båda. Till exempel kan en markägare beviljas ett servitut att köra ett dike genom en grannes egendom för dränering. Eftersom diket kan användas av både markägarna för att förhindra översvämning, är det ett fördelaktigt avtal. Andra instanser är helt enkelt avtal mellan grannar, såsom en granne att bevilja ett annat tillstånd att passera sin egendom för att nå en park.

Ett servitut i brutto, å andra sidan, är endast fäst vid en egenskap, inte till angränsande egenskaper. Det mest typiska exemplet på denna typ är en offentlig ledningsrätt, vilket möjliggör ett verktyg för att köra vatten, ström, gas, eller avloppsledningar genom privat egendom. Deeded Coastal Access är en annan typ av servitut i brutto, vilket gör allmänheten att korsa privat mark för att nå en strand eller strandlinjen.

Ett leasingavtal eller licens skiljer sig från ett servitut. Ett leasingavtal ger någon mycket större kontroll över en bit mark, i utbyte mot betalningar av kontanter vid bestämda tidpunkter. En licens är ett särskilt tillstånd att göra något, till exempel parkera ett fordon, men det kan återkallas efter behag. Avbokning av ett servitut kräver mer arbete, även om det är möjligt. Vanligtvis är det ett skriftligt avtal, även om den också kan vara underförstått. Till exempel, om någon har använt en grannes egendom för att få tillgång till något under en längre tidsperiod, är ett servitut antas, och den drabbade markägaren måste aktivt arbeta för att avsluta det, om det är önskvärt.

Ett servitut kan användas för att bevilja tillstånd att göra något, eller det kan begränsa en markägare. En permissiv servitut är den vanligaste typen. Restriktiva servitut kan begränsa utvecklingen, hindra någon från att bygga ett hus på en viss höjd, eller begränsa andra aktiviteter på marken. Dessa är inte ovanliga i planerade samhällen, för att säkerställa ett enhetligt utseende och känsla för området.

Historiska och bevarande servitut finns också. Dessa syftar till att bevara värdefulla resurser och historia för samhället i stort. De begränsar vanligtvis utveckling och verksamheter som kommer att tillåtas på marken i fråga, och doneras av markägaren. I de flesta fall är ett förtroende etablerat för att ta hand om jorden.

  • Kommunala kontor och rådhus håller servitut i syfte att upprätthålla den allmänna infrastrukturen.
  • En easeman kan beviljas för att köra ett dike genom en grannes egendom för dräneringsändamål.
  • Deeded kust åtkomst tillåter folk att korsa privat mark för att nå en allmän strand.
  • En offentlig ledningsrätt ger kraftledningar som ska installeras och underhållas.