Vad är ett interimistiskt beslut?

April 23

Ett interimistiskt beslut är en typ av domstol utfärdat proklamation som är tänkt att vara effektivt endast förrän en domstol har haft en chans att höra ett komplett ärende och ange en slutlig dom eller ett beslut. Tills en slutlig dom utfärdas i fallet, det interimistiska beslutet förblir fullt rättsordningen och vara bindande för parterna. När den slutliga dekret har matats in, ersätter det interimistiska beslutet. Villkoren i den slutliga förordningen kan vara helt annorlunda än de som beskrivs i det interimistiska beslutet.

Ett interimistiskt beslut, även kallat ett interimistiskt beslut, brukar avkunnats i ett tvistemål. Generellt måste den som ansöker om att lämna in en formell begäran om ordern från domstolen. Innan utfärdar ordern, domstolen recensioner ofta begränsade bevis. Det kan också lyssna till muntliga argument från partiesâ € advokater. Ett interimistiskt beslut kan hantera procedurfrågor, som kräver en part att ett visst dokument ett visst datum, eller det kan ta itu med sakfrågor.

Interimistiska beslut utfärdas i en mängd olika fall, inklusive borgenär-gäldenärens kostymer och kontraktstvister. De är också vanliga i familjerättsliga domstolen, där en domare kan krävas för att göra tillfälliga beslut om frågor som vårdnad, underhållsbidrag, och barnet visitation scheman. En domare kan också använda ett interimistiskt beslut för att göra kortsiktiga beslut om makar stöd, skuldbetalningar, och användning av en familj hem eller bil.

I vissa situationer kan en typ av interimistiska domstolsbeslut, känd som ett föreläggande eller besöksförbud, kunde meddelas i syfte att förbjuda en av parterna från att agera på ett visst sätt medan ärende behandlas. Till exempel, hävdar John Doe att Suzy Smith begick patentintrång genom tillverknings widgets, en produkt som John hade gällande patent för. John får be domstolen att utfärda ett föreläggande som förbjuder Suzy från att göra widgets när ärendet är löst.

Ett direktiv ordning, å andra sidan, är ett interimistiskt beslut som normalt utfärdas för att temporärt kräver en part att utföra på ett visst sätt, tills en slutlig dom återges. I ett mål om äktenskapsskillnad, till exempel, kan en domstol avkunna ett direktiv för att tillfälligt ger en förälder vårdnaden om eventuella minderåriga barn tills ett slutligt beslut vårdnad görs. Domstolar utfärda brukar förelägganden och direktiv order för att säkerställa att en av parterna i ett mål inte lider skada till följd av den andra partyâ € s agerande när ett mål pågår.

  • Interimistiska beslut kan användas för att göra tillfälliga beslut om vårdnad, underhållsbidrag, och barnet visitation scheman.
  • En domare får använda ett interimistiskt beslut för att göra kortsiktiga beslut om makar stöd, skuldbetalningar, och användning av en familj hem eller bil.
  • Besöksförbud kan användas för att skydda ett offer från sin förövare.