Vad är energi Diversifiering?

April 19

Energi diversifiering hänvisar till en nation med hjälp av flera källor av energi för att köra sin ekonomi och offentliga tjänster, vilket eliminerar beroendet någon energikälla. Sådan diversifiering kan betyda både förnybara och icke-förnybara energikällor samt flera flygbolag, även om terminologin lutar alltmer mot investeringar i förnybar energi. Objektivt är energidiversifiering en strategi för att bistå både ekonomisk och fysisk säkerhet, och därmed minska risken för manipulation från utländska enheter som kan ha monopol på vissa icke förnybara energikällor, såsom olja. Vidare är förnybar energi ett viktigt fokus i energidiversifiering samt på grund av risken för brist i samband med icke-förnybara källor, vilket i sig potentiellt skapar interna säkerhetshot genom ekonomisk osäkerhet.

En viktig strategi som används av regeringar världen är att säkra kontrakt med transportörer flera energi från hela världen och strukturera dessa avtal så att de är skalbara. Främst sådana energikällor hänvisar till icke-förnybar energi som olja eller kolväten. Skalbarhet avser potential att snabbt öka omfattningen av leveransen i händelse av att nationen behöver stå för en plötslig minskning i utbudet från en annan transportör. Med flera, skalbara kontrakt en nation är i en bättre förhandlingsposition i internationella relationer, om dessa avtal är strategiskt förhandlas.

En annan aspekt av energidiversifiering ingår att öka den inhemska produktionen av och prospektering för icke-förnybara energikällor när möjligt, även om de flesta nationer kommer att försöka bevara dessa resurser i någon mån det är möjligt. På grund av detta strategiska hållning, är konsensus skifta mot investeringar i och inhemsk produktion av förnybara energikällor. Potentiell belåning av icke-förnybara källor kan hjälpa nationer uppnå verklig energidiversifiering, energioberoende och ett mått på ekonomisk och fysisk säkerhet. Hållbarhet är en viktig fråga för denna process; Därför tar tid och expertis investeringar och forskning inom förnybar energi. Även sådan kunskap växer genom produktiva insatser, är andra diversifieringsinitiativ intensivt bedrivas som tidigare nämnts.

Sysslar dessa strategier är avgörande, eftersom den globala ekonomin och alla nationer som utgör den globala gemenskapen, för det mesta, är beroende av fossila bränslen för att hålla sina ekonomier fungerar smidigt. Diversifiering av dessa källor bidrar till att säkerställa ekonomin förblir produktiva och lönsamma även i händelse av motgångar eller konflikt med andra nationer för att inkludera bärare av dessa energikällor. Lägga till budet på energidiversifiering, är konsumtionsstrategier beaktas också, för att få ner efterfrågan. När nationer förbrukar mindre energi, innebär detta att de helt enkelt inte behöver köpa eller producera så mycket energi, vilket innebär en minskad tillit till utländsk import.