Vad är Tillämpad ekonometri?

January 14

Termen ekonometri myntades för att beskriva studiet av mätetal kopplade till ekonomin eller till teorin om ekonomi i allmänhet. Teoretisk ekonometri berör begreppen, ideal och mönster kring ekonomiska mätningar. Tillämpad ekonometri, å andra sidan, oro som använder ekonomiska mått och mätningar på ett funktionellt sätt. Detta kan omfatta studier ekonomiska riktmärken under en tid för att avslöja trender eller analysera en uppsättning särskilda metriska punkter över flera marknader för att bestämma troliga utfall i en given uppsättning omständigheter. Tillämpad ekonometri tillåter regeringar, finansiella institutioner och företag att bestämma produktionskrav, projekt framtida behov, och ansluter sig till nya trender.

Medan definitionen av tillämpad ekonometri låter komplicerat, är dess grundläggande begrepp ganska enkelt. Metrics är något som objektivt kan mätas och kvantifieras. I ekonomi, kan detta omfatta bruttonationalprodukten i ett land, inkomsten i genomsnitt per capita, eller den genomsnittliga mängden småföretag skuld.

Tillämpad ekonometri analyserar dessa metriska poäng och räknar ut vad de betyder för regeringar, företag och ekonomiska system. De kan sedan göra politiken eller processförändringar för att åstadkomma ett positivt resultat eller minska effekterna av en förutsägbar negativ händelse eller ett tillstånd. Till exempel kan en tillämpad econometrist jämföra ett lands arbetslösheten och dess genomsnittliga hushållsinkomst under loppet av en femårsperiod. Om han eller hon upptäcker, som är troligt, att hushållens inkomster minskar som arbetslösheten stiger, kan han eller hon ge råd statliga beslutsfattare att överväga jobb skapande handlingar i syfte att sänka arbetslösheten och höja hushållens inkomster.

Studien och genomförande av tillämpad ekonometri vid höga nivåer kan bli ganska involverad. Flera faktorer måste ständigt utvärderas och praktiker måste vara noga med att överväga uppgifter helt och objektivt. En karriär inom tillämpad ekonometri kräver sannolikt omfattande utbildning och stark kompetens inom ämnen som statistik och sannolikhet.

Individer kan dock dra nytta av användningen av tillämpad ekonometri i deras personliga liv, särskilt som de påverkar utvecklingsbudget. Till exempel kan ett hushåll anges att analysera hur den spenderar sina inkomster. Det kan samla kreditkortsutdrag, räkningar och andra sådana handlingar och sedan klassificera utgifterna efter typ. Detta kan omfatta levande förnödenheter såsom inteckning och verktyg, representationskostnader såsom äta ute och gå på bio, och sjukvårdskostnader som försäkringskostnader och recept samarbete betalar.

Var och en av dessa siffror är en personlig ekonomisk metrisk. Genom att jämföra dessa mått år över år, kan cheferna för hushållen se var pengarna används. Detta, i sin tur, ger dem möjlighet att fatta välgrundade beslut om var nedskärningar skulle kunna göras.