Vad är ett genomförda avtal?

November 9

Ett genomförda avtal är i huvudsak ett juridiskt dokument som har undertecknats av de människor som behövs för att det skall göras effektivt. Om det finns ett avtal mellan två personer, till exempel, visar att en tjänst som måste tillhandahållas av ena parten till den andra, då det behöver oftast måste undertecknas av både människor. När kontraktet undertecknas av dem båda och eventuella vittnen eller ytterligare parter nödvändiga, då det anses vara en förda avtal. Detta ska inte förväxlas med en effektiv överenskommelse, vilket är ett dokument som har trätt i kraft och ska vara juridiskt bifallas.

Många olika typer av dokument och juridiska pappersarbete kan betraktas som en förda avtal, när de är signerade. Avtal mellan två parter är bland de vanligaste formerna av avtal, som kan ge de villkor under vilka vissa tjänster eller produkter erbjuds till varje part. En hyresavtal mellan fastighetsägare och hyresgäst, till exempel, är oftast ett avtal som anger timerperioden att hyra, betalning av hyresgästen, och eventuella villkor och alternativ som ålagts båda parter. När hyreskontraktet undertecknas av hyresgästen och ägaren, samt eventuella nödvändiga tredje part, då är det ett genomförda avtal.

Den tid då ett kontrakt eller annan handling blir en förda avtal kallas ofta som datum utförande. När ett dokument utförs är inte nödvändigtvis detsamma som den effektiva dag för ett kontrakt eller avtal. Den effektiva datumet är det ögonblick att dokumentet träder i kraft, eller när den verk och bindande mellan vad parter är inblandade i avtalet. Ett genomförda avtal är helt enkelt undertecknas av de personer som är bundna av avtalet, samt av några vittnen som kan vara juridiskt krävs för vissa handlingar.

När ett dokument når dess ikraftträdande, då är det "börjar gälla" och blir bindande för båda parter. Detta datum är ofta anges i villkoren i själva dokumentet, och det är möjligt att ett genomförda avtal är i kraft vid den tidpunkt som det undertecknas. Ett hyresavtal, å andra sidan, exekveras när den har undertecknats, men kanske inte i kraft förrän i början av en viss månad eller annan händelse i vilken hyresgästen börjar ockuperar utrymmet. Dessa villkor och datum är viktigt, eftersom en part i ett förda avtal kan tro att det är omedelbar verkan, trots att villkoren i avtalet visar effektiviteten vid ett senare tillfälle.

  • Ett hyresavtal exekveras när det är undertecknat, men kanske inte i kraft förrän i början av en viss månad.
  • Ett avtal blir verk när ett avtal har undertecknats av alla berörda parter.