Vilka är de olika aspekter av internationell handel?

October 21

Internationell handel sker med företag som är tillräckligt effektiv för att vara konkurrenskraftiga på den internationella marknaden. Företag i olika länder tenderar att specialisera sig på olika sektorer; till exempel, kan industrialiserade länder har företag som är specialiserade på högteknologisk tillverkning eller finansiella tjänster, samtidigt som utvecklingsländerna kan exportera främst jordbruksprodukter. Regeringar införa tullar eller kvoter för att skydda vissa inhemska industrier från utländsk import, och dessa är ett hinder för den internationella handeln. Internationella avtal och organisationer har syftat till att öka handeln genom att minska tullmurar och ge tvistlösningsförfaranden. Världshandeln har också gynnats av förbättrade transportmedel, containrar och harmoniserade villkor för internationella kontrakt.

Handel internationellt har underlättats av internationella avtal och organisationer som Världshandelsorganisationen (WTO). Förhandlingarna har lett till sänkta tullar och kvoter som hade varit en broms på den internationella handeln. När uppstår tvister över införandet av tullar, det finns ett förfarande för tvistlösning som omfattar införandet av sanktioner för länder som konstateras ha brutit mot reglerna. Även internationella avtal är ofta svåra att nå, förhandlingarna i WTO se till att internationella handelsfrågor noggrant övervägas. Frågor kvar för världshandeln och med 2011 är att minska subventioner till bönder i industrialiserade länder och stödja diskussioner om behovet av skydd för jordbruket och andra sektorer i fattigare utvecklingsländer.

Införandet av containrar har gjort logistiken för internationell frakt mycket enklare. Utvecklingen av stora containerkusthamnar och inlandstorrhamnar, samt snabb dockning, lastning och lossning har sporrat den internationella handeln. Större fartyg styrs till hamn med radar och bära större laster. Portarna har expanderat i storlek för att rymma frakten och har utvecklat infrastruktur för att flytta den på snabbt.

Internationella avtalsvillkor har harmoniserats av arbetet i organisationer som Internationella handelskammaren (ICC). Standardavtal minska risken för missförstånd mellan köpare och säljare när det gäller fördelningen av frakt- och försäkringskostnader. Den ökade användningen av elektroniska betalningsmedel har minskat oron betalning och remburser har anpassats i enlighet därmed att se till att finansiella ärenden expedierade så snabbt och smidigt som möjligt.

Internationella handelstvister kan lösas lättare som en följd av införandet av mekanismer för tvistlösning genom organ såsom FN: s kommission för internationell handelsrätt (UNCITRAL). Länder har underlättat den internationella handeln för företag genom att teckna bilaterala skyddsinvesteringsavtal som gör vissa garantier för investerare och sörjer för tvistlösning. Likaså bilaterala dubbelbeskattningsavtal mellan länderna syfta till att undanröja risken för dubbelbeskattning på företag som bedriver handel internationellt och skapa en mekanism för att lösa skattetvister.

  • Förenta Nationerna, som har sitt huvudkontor i New York, skapade UNCITRAL att främja internationell handel.
  • Utvecklingen av stora containerkusthamnar och inlandstorrhamnar, samt snabb dockning, lastning och lossning, har sporrat internationell handel.