Vilka är de olika metoder för farligt avfall Hantering?

September 12

Farligt avfall innehåller något material som är potentiellt skadliga för människors hälsa eller miljön. Farligt avfall kan finnas i form av vätskor, fasta ämnen eller inne gaser. Detta avfall brukar kategoriseras som giftiga, frätande eller brandfarligt. Metoden för hantering av farligt avfall är normalt bestäms av dess typ och farokategori; metoder kan innefatta väl ventilerade lagringsutrymmen, korrekt lagring containermaterial och känna rätt avfallshantering anläggning för en viss typ av avfall.

När du försöker hantering av farligt avfall, är det viktigt att vara kunnig i den typ av avfall som hanteras. Giftigt avfall, såsom kemikalier, oorganiska ämnen och organiska föreningar, brukar behöva ventileras. Om det finns stora mängder giftiga ämnen, så är det i allmänhet tillrådligt att ha en välplacerad frånluftsfläkt i området där avfallet hanteras.

När du förvarar giftiga ämnen, är det idealiskt att hålla den minsta mängden avfall möjligt i en förvaringsbehållare. Giftigt avfall skall förvaras i direkt solljus och i temperaturer säkra för den kemiska lagras. Se till att förvaringsbehållare är förseglade vid alla tillfällen när de inte används.

Efter de korrekta förfaranden för bortskaffande giftiga ämnen är en viktig del av hanteringen av farligt avfall. Giftiga kemikalier får inte spolas ned i avlopp eller sanitära avlopp, blandat med andra material eller placeras i vanliga sopor deponier. Konsultera lokala statliga regleringar för instruktioner om hur du använder lämpliga lokala farligt sopstationer.

Hantering Farligt avfall av korrosiva material, såsom alkalier, oxidationsmedel och andra syror, bör också göras i väl ventilerade utrymmen. Frätande kan lätt förstöra hålla behållare, så se till att använda rätt lagringsenheten för avfallet. Innan du hanterar en behållare med frätande material, kontrollera att det inte finns några synliga läckor eller skador på enheten.

Frätande bör normalt förvaras svalt och torrt områden och långt från värmekällor, såsom rör eller pannor. Vid skrotning korrosiva material, är det i allmänhet rekommenderas att använda lämpliga lokala farligt avfall dumpningsplatser. Det är viktigt att noga följa Manufacturera € s anvisningar för bortskaffande av produkten. Lokala miljökontor bör också kunna ge information om säkert bortskaffande korrosiva material.

Bränn riskavfall innehåller typiskt bensin, etanol, aceton eller nitrometan. Vid hantering brandfarlig farligt avfall, är det viktigt att hålla allt material borta från öppen eld eller gnista producerande utrustning. Det är allmänt rekommenderas att avstå från att röka och att använda explosionssäkra material när det är möjligt.

När du förvarar brännbara material, är det oftast bäst att använda kärl som är självstängande och brandsäkra. Företag Farliga avfallsinsamling är vanligtvis ansvariga för att ta bort brandfarlig farligt avfall. Det är inte tillrådligt att försöka återanvända alla avfallsbehållare farligt, särskilt de som innehöll brännbara material.

  • Efter de korrekta förfaranden för bortskaffande giftiga ämnen är en viktig del av hanteringen av farligt avfall.